Kvalitné rúška a respirátory v zľave do -80%! ZOBRAZIŤ >

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľom internetovej stránky vedenej na adrese: www.liliana.sk je M&P SHOPS, s.r.o., so sídlom Dukl. hrdinov 880/26, 911 05  Trenčín, IČO: 45 730 245, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Trenčíne, oddiel Sro, vložka č. 23532/R (ďalej len „spoločnosť" alebo "správca"), e-mail: info@liliana.sk, tel.: +421 949 287 932. Spoločnosť spracúva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „Nariadení“), zákona o spracovaní osobných údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonom v platnom znení.

Súkromie užívateľov navštevujúcich internetovú stránku www.liliana.sk je pre spoločnosť mimoriadne dôležité. Osobné údaje užívateľov sú spracúvané a využívajú sa len na účely, ktoré sú uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa týkajú výlučne internetovej stránky www.liliana.sk .

Pojmy

Subjekt údajov: Fyzická osoba (spotrebiteľ a osoba samostatne zárobkovo činná), ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú (ďalej tiež „vy“ alebo „zákazník“);

Osobný údaj: Akékoľvek informácie o identifikovanom alebo identifikovateľnom zákazníkovi; identifikovateľným zákazníkom je fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby (ďalej tiež „údaje“ alebo „informácie“);

Správca: Subjekt, ktorý určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov, realizuje spracovanie a nesie zaň zodpovednosť. Správcom osobných údajov je M&P SHOPS, s.r.o., so sídlom Dukl. hrdinov 880/26, 911 05 Trenčín, IČO: 45 730 245, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Trenčíne, oddiel Sro, vložka č. 23532/R (ďalej tiež „my“);

Spracovateľ: Subjekt, ktorý na základe zákona alebo z poverenia správcu spracúva osobné údaje pre správcu, a to na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov (ďalej ako „obchodný partner“ či „partner“);

Webové stránky: Webové stránky dostupné na www.liliana.sk

Účel spracovania osobných údajov: Dôvod, prečo sú osobné údaje spracúvané. Takýmto dôvodom môže byť napr. plnenie zmluvy, správa používateľských účtov, vyriaďovanie podnetov a sťažností, zasielanie informačných newsletterov, či zobrazovanie reklám na základe záujmov zákazníkov;

Cookies: Krátké textové súbory, ktoré si ukladá váš webový alebo mobilný prehliadač. Väčšina súborov cookies obsahuje jedinečný identifikátor, tzv. ID súboru cookie. Jedná sa o reťazec znakov priraďovaný webstránkami a serverov tomu prehliadaču, ktorý súbor cookie uložil. To umožňuje webtránkám a serverom jednotlivé prehliadače rozlíšiť a identifikovať. Súbory cookies sa používají pre zlepšenie fungovania webstránok, vyhodnotenie ich návštevnosti a za účelom lepšieho cielenia marketingových aktivít. Ak prechádzate naše webstránky, predpokládáme, že súhlasíte s používaním týchto súborov.

Tretie krajiny: štáty mimo Európsky hospodársky priestor, ktorého súčasťou sú predovšetkým členské krajiny Európskej únie a Island, Lichtenštajnsko a Nórsko.

Aké osobné údaje spracúvame?

My a naši zmluvní spracovatelia v nadväznosti na príslušný právny titul a účel spracovania spracúvajú nasledujúce osobné údaje, respektíve kategórie osobných údajov:

a)      identifikačné a adresné údaje: meno, priezvisko, doručovacia alebo iná kontaktná adresa, adresa odberného miesta, sídlo podnikania, IČO, DIČ;

b)      elektronické kontaktné údaje: telefónne číslo, e-mailová adresa;

c)      iné elektronické údaje: IP adresa, cookies;

d)      ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom: číslo bankového účtu, história objednávok;

e)      ďalšie osobné údaje: typicky údaje poskytnuté zákazníkom v objednávkovom formulári alebo v iných dokumentoch a pri komunikácii s nami, a to vrátane neskorších aktualizácií.

Aký je pôvod osobných údajov?

Spracovávame údaje, ktoré nám poskytnete napr. pri objednávke našich služieb, registrácii používateľského účtu, komunikácii s nami alebo prihlásením k odberu newsletterov. Typicky ide o:

 • identifikačné a adresné údaje;
 • elektronické kontaktné údaje;
 • ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom.

A ďalej údaje, ktoré získavame automaticky na základe toho, že prechádzate naše webstránky. Väčšinou sa jedná o:

 • iné elektronické údaje:

▪       cookies

▪       webstránka, z ktorej ste na naše webstránky prišli;

▪       IP adresa;

▪       dátum prístupu a doba prístupu;

▪       vyhľadávacie dopyty;

▪       kód odpovedi http a https;

▪       prenášané skupiny dát;

▪       údaj o prehliadači a operačnom systéme počítača.

Prečo sú osobné údaje spracovávané?

Vaše osobné údaje môžu byť spracovávané pre nasledujúce účely:

 • Plnenie zmluvného vzťahu.
 • Správa zákazníckeho účtu.
 • Komunikácia so zákazníkmi, hodnotenie spokojnosti, publikácia recenzií, vyriaďovanie podnetov, sťažností a reklamácií.
 • Zasielanie informačných newsletterov a ponuka našich produktov či služieb.
 • Priamy marketing a tvorba personalizovaného obsahu a reklamy.
 • Zlepšovanie kvality našich produktov a služieb, analýzy návštevnosti našich webstránok a vášho správania na webe.
 • Prevádzkovanie zákazníckej súťaže a doručovanie výhier.
 • Ochrana našich práv, majetku či bezpečia, alebo práv, majetku či bezpečia ďalších osôb.
 • Účtovné a daňové účely.
 • Plnenie ostatných právnych povinností.

Vaše osobné údaje môžu byť spracovávané na základe nasledujúcich právnych dôvodov:

 • Plnenie zmluvy.
 • Plnenie právnej povinnosti.
 • Oprávnený záujem správcu na zasielanie informačných newsletterov.
 • Súhlas so zasielaním informačných newsletterov.

Spracovanie osobných údajov pre účely plnenia zmluvného vzťahu, účtových a daňových účelov a plnenia ostatných právnych povinností sú zákonnými či zmluvnými požiadavkami. Ak plánujete prostredníctvom našich webstránok uskutočniť objednávku, máte povinnosť nám pre tieto účely svoje osobné údaje poskytnúť.

Ako dlho sú osobné údaje spracovávané?

Vaše osobné údaje sú spracovávané:

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a nami a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (4 roky);
 • po dobu nevyhnutnú k plneniu právnej povinnosti (účtovné doklady 5 rokov, daňové doklady 10 rokov);
 • po dobu trvania nášho oprávneného záujmu na zasielanie informačných newsletterov (2 roky od posledného otvorenia informačného newsletteru);
 • po dobu trvania Vášho súhlasu (najdlhšie po dobu 4 roky od jeho udelenia, prípadne 4 roky od poslednej objednávky).

Komu sú osobné údaje sprístupnené?

Osobné údaje môžu byť z dôvodu naplnenia vyššie popísaných účelov okrem našej spoločnosti a jej zamestnancov spracúvané tiež našimi partnermi. Externých partnerov, ktorí ako spracovatelia môžu spracúvať vaše osobné údaje, si starostlivo vyberáme a zverujeme osobné údaje iba tým partnerom, ktorí poskytujú dostatočné záruky zabezpečenia vhodných technických a organizačných opatrení, aby nemohlo dôjsť najmä k náhodnému alebo protiprávnemu zničeniu, strate, pozmeňovaniu, neoprávnenému sprístupneniu odovzdaných, uložených alebo inak spracovávaných osobných údajov, alebo neoprávnenému prístupu k nim. 

Prístup k vašim osobným údajom môžu mať nasledujúce kategórie našich partnerov (príjemcov):

 • Poskytovatelia prepravy tovaru.
 • Poskytovatelia účtovného a daňového poradenstva.
 • Poskytovatelia IT služieb a hostingu, najmä systému BiznisWeb.
 • Poskytovatelia zabezpečenia a integrity našich služieb a webstránok.
 • Poskytovatelia analytických služieb.
 • Poskytovatelia asistenčných služieb pre zákaznickú podporu.
 • Poskytovatelia platobných brán (poskytovatelia platobných kariet).
 • Poskytovatelia právnych služieb, advokáti.
 • Poskytovatelia tlačových a poštových služieb.
 • Partneri spolupracujúci s nami na vernostných programoch, pri poriadaní konferencií, seminárov a iných akcií.
 • Partneri, ktorí pre nás zaisťujú priamy marketing a partneri a prevádzkovatelia technických riešení, vďaka ktorým Vám môžeme zobrazovať personalizovaný obsah a reklamu.
 • Orgány verejnej správy.

Poskytovatelia prepravy tovaru

 • spoločnosť Slovak Parcel Service s.r.o. so sídlom Senecká cesta 1, 900 28  Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika, IČO: 31 329 217. Zapísanyá v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. vložka č. 3215/B.

 • spoločnosť Packeta Slovakia s.r.o. so sídlom Kopčianska 3338/82A, 851 01  Bratislava, Slovenská republika, IČO: 48 136 999. Zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I
  oddiel Sro, vložka č. 105158/.

 • spoločnosť Slovenská pošta, a.s. so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99  Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 631 124

Poskytovatelia účtovného a daňového poradenstva

 • poskytovateľ účtovného softvéru Pohoda – STORMWARE s.r.o., IČO: 36 244 791, so sídlom Matúšova 48, 811 04  Bratislava, Slovenská republika. Zapísaná zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, oddiel Sro, vložka č. 25716/B.

 • spoločnosť FIN - Acco, s.r.o. so sídlom Vígľašská 12, 851 07  Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 814 291

Poskytovatelia IT služieb a hostingu, najmä systému BiznisWeb a poskytovatelia zabezpečenia a integrity našich služieb a webstránok

 • spoločnosť IRISOFT, s.r.o., so sídlom Soblahovská 1116/61, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 36 332 275, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, vložka č. 14274/R, ako sprostredkovateľ.

Poskytovatelia analytických služieb

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko za účelom spracovávania cookies a v prípade zaradenia do prieskumu zákazníckej spokojnosti Google a za účelom analyzovania správania na stránke.

Poskytovatelia analytických a asistenčných služieb pre zákaznickú podporu

 • spoločnosť Smartsupp.com, s.r.o., so sídlom Milady Horákové 13, 602 00 Brno, Česká republika, IČO: 03668681, vedená Krajským súdom v Brne, pod spisovou značkou C 86206, v prípade livechat podpory a monitorovania správania na stránke.

Poskytovatelia platobných brán (poskytovatelia platobných kariet)

 • spoločnosť Heureka Shopping s.r.o, so sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika, IČO: 02387727, vedená Mestským súdom v Prahe, pod spisovou značkou C 218977 v prípade zaradenia do prieskumu zákazníckej spokojnosti Heureka.

  Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk. Tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko za účelom spracovávania cookies, pre našu online ponuku používame službu spoločnosti Google „Google AdWords" a nástroj „Google Conversion Tracking" spoločnosti
  Google.

 • Facebook, Inc. (nástroje pre on-line marketing) - Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, VAT Reg. No. IE9692928F

Sú osobné údaje prenášané mimo EÚ?

Správca nemá úmysel prenášať osobné údaje do tretích krajín (mimo Európsky hospodársky priestor) alebo medzinárodnej organizácii.

Akým spôsobom sú osobné údaje spracovávané?

Osobné údaje sú spracovávané manuálne i automatizovane. O všetkých činnostiach spracovania vedieme riadne záznamy v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Nie ste predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré by pre vás malo právne účinky alebo by sa vás obdobným spôsobom významne dotýkalo. Netvoríme profily z vašich osobných údajov za účelom rozboru alebo predvídania vašich preferencií, záujmov, ekonomickej situácie, spoľahlivosti, miesta, kde sa nachádzate alebo vášho pohybu.

Aké sú práva subjektov údajov?

Pri realizácii vašich práv sa na nás obracajte prostredníctvom našich kontaktných údajov, ktoré sú uvedené v úvode týchto zásad.

V súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov máte nasledovné práva (čl. 15 až 21 GDPR):

 • Právo na prístup k osobným údajom.
 • Právo na opravu nepresných a doplnenia neúplných osobných údajov.
 • Právo na výmaz osobných údajov.
 • Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov.
 • Právo na prenositeľnosť údajov.
 • Právo vzniesť námietku proti spracovaniu.
 • Právo na informácie o automatizovanom rozhodovaní, vrátane profilovania.

Ak spracovávame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať.

Ďalej máte právo podať sťažnosť u dozorového orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, tel.: 02/323 132 14, web: dataprotection.gov.sk/uoou.

Ako sú spracovávané súbory cookies?

Spracovávané súbory cookies je možné oddeliť podľa platnosti na:

 • dočasné cookies (tzv. session cookies), ktoré zostávajú uložené vo vašom prehliadači len do doby, kým zavriete váš prehliadač,
 • trvalé cookies (tzv. persistent cookies), ktoré zostávajú dlhodobo uložené vo vašom prehliadači, kým neuplynie ich životnosť alebo kým ich manuálne neodstraníte (doba uloženia súborov cookies vo vašom prehliadači závisí na nastavení samotných cookie a nastavení vášho prehliadača).

A podľa funkcií na:

 • esenciálne, ktoré sú nevyhnutné pre funkčnosť našich webstránok,
 • preferenčné, ktoré umožňujú, aby si naše webstránky zapamätali informácie, ktoré menia, ako sa webstránka správa alebo ako vyzerá (napr. preferovaný jazyk alebo región, kde sa nachádzate), tieto cookies nie sú nevyhnutne nutné pre fungovanie našich webstránok, ale zvyšujú funkčnosť a praktickosť ich používania,
 • analytické, ktoré nám pomáhajú s analýzou vášho zážitku na našom webe (tzv. User Experience = používateľský zážitok) a vďaka ktorým rozumieme, ako používate naše webstránky.

Nepoužívame cookies tretích strán, na základe ktorých prebieha sledovanie viacerých internetových stránok, aby sme vám mohli poskytovať personalizovaný obsah a reklamu na webových stránkach tretích strán a iných predajných kanáloch.

Sú spracovávané i údaje o deťoch?

Naše webstránky nie sú určené deťom mladším 16 rokov. Ich osobné údaje teda úmyselne nezhromažďujeme. Ak zistíme, že sme nedopatrením získali osobné údaje o deťoch mladších 16 rokov, podnikneme kroky k tomu, aby sme tieto údaje čo najrýchlejšie vymazali, okrem prípadov, kedy sme príslušným zákonom viazaní si ich ponechať.

Kontaktné údaje

Jednotlivé práva môžet uplatniť v spoločnosti, a to buď telefonicky na linke: +421 949 287 932, poslaním e-mailu na adresu: info@liliana.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla spoločnosti na adresu: M&P SHOPS, s.r.o., Dukl. hrdinov 880/26, 911 05 Trenčín, Slovensko.

Záver

Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňa 25.05.2018.

Právne predpisy i naša obchodná stratégia a s ňou súvisiace spôsoby spracovávania vašich osobných údajov sa môžu meniť. Ak sa tieto zásady rozhodneme aktualizovať, umiestnime zmeny na našich webstránkach a budeme vás o týchto zmenách informovať. V prípadoch, kedy má dôjsť k zásadnejšej zmene týchto zásad, alebo v prípade, kedy nám tak uloží zákon, budeme vás informovať vopred. Žiadame vás, aby ste si tieto zásady starostlivo prečítali a pri ďalšej komunikácii s nami, resp. používaní našich webstránok tieto zásady pravidelne kontrolovali.

RECENZIE ZÁKAZNÍKOV

"Vždy mi všetko príde v tej najlepšej kvalite."

"...milo prekvapená za prístup a rýchle vybavenie."

"Nohavičky sadli ako uliate a kvalita top, takže som maximálne spokojná."

Viac recenzií >

NAŠI DOPRAVCOVIA
Tovar vždy v poriadku a včas

Dopravcovia SPS, Slovenská pošta, Zásielkovňa

Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info